• Sumuje si� ,�e w Polsce rz�du 8 tysi�cy uzdrawiaczy ma umiej�tno�ci, �eby sprawia� badanie USG. Wszak�e warto�� robionych pos�ug pod impulsem zdatno�ci wyja�niania pastelu USG ,wzorem natomiast pas orygina��w ultrasonograficznych wyciska miriady do ��dania. Zalicza si�, i� nawet 30 % konstruowanych pyta�, nie stanowi miernej ceny gwoli diagnostyk…[Read more]

  • Load More