• Hong Gauthier posted an update 1 week, 1 day ago

    Uczy si� ,i� w Polsce niedok�adnie 8 tysi�cy chirurg�w w�ada sfery, przypadkiem odstawia� sprawdzanie USG. Jednako� kategoria czynionych pomocy pod wzgl�dem nauce wyja�niania widoku USG ,niczym oraz poziom figlarzy ultrasonograficznych odst�pi ob�ok do pragnienia. Wybiera si�, �e nawet 30 % uprawianych sondowa�, nie potrafi przeci�tnej cen gwoli…[Read more]

  • Hong Gauthier became a registered member 1 week, 1 day ago

  • Load More